Családi gazdaság
A családi gazdaság fogalma az magyar és EU-s jogrendeben.
A 2001.évi CXVII.Törvény a termőföldrőlszóló 1994. évi tv. módosításáról a családi gazdaságfogalmát a következőként határozza meg:
h) … legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-,erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, haszná-
latával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoztartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljesfoglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma;…”
Ezzel összefüggésben a jogszabály definiálja az egyéb feltételeket is, illetve a gazdálkodó család tagjait is:
i) a családi gazdálkodó: a családi gazdaságot a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal nyilvántartásába bejegyeztető személy, aki
1. a családi gazdaság vezetőjeként annak tevékenységi körében jogokat szerezhetés kötelezettségeket vállalhat,
2. élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdaságiés kiegészítő tevékenységet folytat,
3. mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 évefolytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdaságiés kiegészítő tevékenységétésebből árbevételeszármazott,
4. legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van;…” (2001.éviCXVII.Törvény)